AKTY PRAWNE

AKTY PRAWNE
 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1396)
 • Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 16 wrzesnia 2002 r. w sprawie postepowania z dokumentacja, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materialów archiwalnych do archiwów panstwowych ( DZ.U. 2002 nr 167 poz. 1375)
 • Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. r. w sprawie przechowywania dokumentacji osobowej i placowej pracodawców ( Dz.U. 2005 nr 32 poz. 284)
 • Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie okreslenia rodzaju wyksztalcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzajacych posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujacych niektóre czynnosci zawiazane z dokumentacja osobowa i placowa pracodawców ( Dz.U. 2005 nr 68 poz.596)
 • Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 10.lutego 2005 r. w sprawie okreslenia maksymalnej wysokosci oplat za sporzadzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania ( Dz.U. 2005 nr 28 poz.240)
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2002 r. Nr 241, poz. 2074)
 • Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwiazanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz.U. 1996 r. Nr 62, poz. 286)
 • Ustawa o Rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 r. ( Dz.U. 2002 r, Nr 76, poz. 694)
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 241, poz. 2074)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. nr 32, poz.284).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentacji potwierdzającej posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz.U. nr 68, poz. 596).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji czasowym okresie przechowywania (Dz. U. nr 28, poz. 240).
 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - tekst jednolity Dz. U Nr 171 poz.1396 z 2002 r
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) - bez załączników
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) - z załącznikami
 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz. U Nr 38 poz.173 z 1983 r
 • Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Dz.U. Nr 41, poz. 216
 • Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych Dz.U. Nr 41, poz. 217
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania Dz.U. z 1993 r. Nr 3, poz. 13, zm.: Dz.U. z 1994 r. Nr 56, poz. 234
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. Zm Wyciąg: art.3 pkt 13 i 14, art. 38, art. 46
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. Nr 121, poz. 591, zm.: z 1997 r. Nr 32, poz. 183 i Nr 43, poz. 272 Wyciąg: rozdz. 8
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych Dz.U. Nr 47, poz. 248
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników Dz.U. Nr 62, poz. 286
 • Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U. Nr 158, poz. 813
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów Dz.U. Nr 136, poz. 884
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Dz.U. Nr 11, poz. 95 Wyciąg: rozdz. 4, 6, 7, załącznik nr 1
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych Dz.U. Nr 18, poz. 156
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji Dz.U. Nr 18, poz. 161
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych Dz.U. Nr 18, poz. 162
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Dz.U. Nr 41, poz. 413 Wyciąg: § 58
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. Nr 41, poz. 414
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowych zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu Dz.U. Nr 49, poz. 493
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe Polskie Koleje Państwowe Dz.U. Nr 75, poz. 851
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej Dz.U. Nr 82, poz. 928 Wyciąg: art. 47 wpr. w art. 29, 33 i 34 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

KONTAKT

ADRES

ul. Mickiewicza 15
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Prezes Zarządu
Stanisław Sierechan
tel. kom. 606 732 172

Prokurent
Anna Sierechan
tel. kom. 882 318 029

Godziny otwarcia
Poniedziałek-piątek
7:00-15:00
Rozumiem
Korzystając z tej strony akceptujesz postanowieniapolityki prywatności